Komentáře experta PirStan k tématu 'Ekologie'

Odpovídá Dana Balcarová

1/3 Pokud má Česká republika dosáhnout k roku 2050 tzv. uhlíkové neutrality, jaké kroky by se měly podniknout během příštího volebního období?

Naprostou prioritou pro Piráty je odstup od spalování uhlí, a to nejpozději do roku 2033. Je pravděpodobné, že k ukončení provozu uhelných elektráren dojde z ekonomických důvodů dříve, a proto chceme řešit také související transformaci uhelných regionů a sociální dopady. V souvislosti s odstupem od uhlí musíme významně posílit roli obnovitelných zdrojů v energetickém mixu České republiky. S tím je úzce spjat další rozvoj přenosové soustavy, aby bylo možné nové energetické zdroje do soustavy bezpečně připojovat. K našim prioritám patří také rozvoj decentralizovaných energetik. V tomto volebním období lze významně přispět k jejich rozvoji změnami v legislativě a regulačních opatřeních. Změny v energetice zasáhnou domácnosti i podniky, proto máme v programu opatření na podporu nejvíce zasažených regionů, rozvoj lidských a technologických kapacit k zabezpečení energetiky i podporu uhlíkového cla na úrovni EU, které alespoň částečně ochrání české podniky před konkurencí zemí, které nevěnují klimatickým změnám náležitou pozornost. Zásadním krokem musí být globální spolupráce a plnění závazků z Pařížské dohody. Finanční prostředky na ochranu klimatu budeme čerpat transparentně a efektivně, zaměříme se nejen na adaptaci naší krajiny a měst, ale také na plnění evropských klimatických závazků. Nově představila EU legislativní balíček Fit for 55, který posune naši energetiku a průmysl. I když se podaří změnu klimatu řešit a zpomalit, uvědomujeme si, že její dnešní důsledky jen tak nezmizí. Musíme tedy krajině ulevit i jinak – omezíme betonování a odvodňování krajiny, zabráníme kanálu Dunaj-Odra-Labe, podpoříme ekologické zemědělství a poctivou péči o půdu, lesy budeme měnit na pestřejší a odolnější, rozšíříme chráněná území a do měst dostaneme více zeleně. Konkrétní kroky jsou shrnuty v našem koaličním plánu Důraz na klima.

2/3 Co by bylo v příštím volebním období potřebné realizovat pro ochranu přírody a biodiverzity v české krajině?

V programovém bodu Živější příroda cílíme přímo na ochranu biodiverzity. Zvrátíme nebo alespoň zpomalíme její úbytek. Stát bude na ochranu druhové pestrosti dbát ve všech odvětvích a činnostech. Péče o chráněnou i nechráněnou živou přírodu bude efektivní a nic nebude bránit moderním přístupům v ochraně přírody. Kromě biodiverzity je pro nás zásadní téma omezení eroze, zadržování vody v krajině, posilování krajinného rázu nebo snížení prašnosti. Zásadní je také péče o krajinu jako takovou a její adaptaci na změnu klimatu. Zemědělské dotace podmíníme setím meziplodin, dodržováním protierozních opatření a dalších opatření, která povedou ke zlepšení stavu půdy. I díky tomu bude naše krajina lépe zvládat extrémy počasí, které nás čekají.

3/3 Co byste v příštím volebním období udělali proti překračování hygienických norem ovzduší v oblastech s vysokou koncentrací průmyslu řešit, k němuž zde dochází v průběhu velké části roku?

Je nutné začít vymáhat dodržování emisních limitů, které jsou sice poměrně přísné, ale nedodržují se. V důsledku toho, že 60 % obyvatel žije v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší, každoročně předčasně umírají tisíce lidí na respirační onemocnění. Evropská Komise zahájila proti ČR dokonce řízení o nesplnění povinnosti (infringement) kvůli překračování limitů kvality ovzduší, takže nám hrozí vysoké pokuty. Současná vláda jde na ruku průmyslovým znečišťovatelům, mezi které patří i společnosti v holdingu Andreje Babiše. Není akceptovatelné, aby velké zdroje znečištění ohrožovaly naše zdraví. Výjimky z emisních limitů se nesmí rozdávat jako na běžícím páse, proto navrhujeme přepracování metodiky na jejich udělování. Je nutné vytvořit skutečně účinné Plány zlepšování kvality ovzduší a snížit počet výjimek pro nadlimitní vypouštění. Boj za čistší životní prostředí je pro nás prioritou, proto jsme se i v našem koaličním programu rozhodli tomuto tématu věnovat v samostatném bodu Čistší životní prostředí.

Kontakt

Telefon
+420720028299
+420604678097
Našli jste nějakou nesrovnalost nebo chcete doplnit chybějící informace?
oprava.nazorypolitiku@gmail.com